Середа, 14.04.2021, 08:04
Вітаю Вас Гість | RSS

Писарівський НВК "ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"

Афоризми
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 99
Форма входу

Структура і організація управлінської діяльності

Структура і організація управлінської діяльності

 

Управління навчально-виховним процесом в НВК здійснюється на основі:

- положень Конституції України,

- Законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

- «Національної доктрини розвитку освіти України»,

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад,

- Статуту НВК,

- «Загальній декларації прав людини»,

- «Декларації прав дитини»,

- державних документів щодо реформування сучасної освіти, нормативно-правових документів, які регламентує діяльність навчального закладу.

 

Структура закладу

 

Освітній рівень

Кількість (груп)

класів

Орієнтовна

чисельність

(вихованців)

 учнів

Дошкільна освіта

2

37

І ступень

(1-4 класи)

4

53

ІІ ступень

 (5-9 класи)

5

49

ІІІ ступень

(10-11 класи)

1

5

Усього

 

2 групи 

10 класів

 

37 дошкільнят

107учнів

 

Управлінські органи в навчальному закладі

 

З метою оптимізацїї управління життєдіяльністю НВК створено органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників навчально-виховного процесу. Наявність розгалуженої структури управлінських органів у школі вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів.
 До структури управлінських органів у школі належать:

— органи колегіального управління школою (конференція (загальні збори), рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);
— адміністрація школи (директор, його заступник з навчально
- виховної роботи, завгосп);
— органи громадського самоврядування (учнів (
парламент), учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Органи колегіального управління

Органами колегіального управління НВК є конференція, рада НВК, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках. Їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань .
Конференція 
(загальні збори) є вищим колегіальним органом громадського самоврядування . Делегатів конференції з правом голосу обирають збори учнів II та III ступенів, збори вчителів та інших працівників, збори батьків і представників громадськості в однаковій кількості від кожної категорії. Конференція затверджує статут, вносить корективи, розробляє напрями розвитку школи, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, здійснює пошуки додаткового фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази. Скликається радою НВК один раз на рік. 
Статут школи — сукупність нормі правил життя колективу з урахуванням його особливостей і перспектив розвитку.

Він не повинен суперечити основним державним документам про навчальний заклад, обмежувати права учасників навчально-виховного процесу (вчителів та учнів). Затверджується її засновником та реєструється відповідним органом державного управління освітою.
Раду
НВК  обирають на конференції або на загальних зборах школи.

Рада — орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

До складу ради обирають представників педколективу, учнів II та III ступенів, батьків (або осіб, які їх замінюють) і громадськості. Очолює її директор навчального закладу.

Рада  займається управлінськими проблемами, які раніше перебували в одноосібній компетенції директора.

Педагогічну раду створюють для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять учителі, вихователі , адміністрація школи. Очолює її директор.
Роботу педагогічної ради планують у довільній формі відповідно до потреб
НВК. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік.

Нараду при директорі  використовують для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу (аналізу успішності учнів, дисципліни, для організації позакласної діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих учителів, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов'язковою для учителів, адміністрації. Періодичність проведення визначає директор.
Наради при заступниках директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення визначається планом роботи.

 

Управлінська діяльність адміністрації закладу

Управління сучасною школою є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків в адміністрації, до якої належать директор, заступники.
Директор закладу. Його діяльність регламентується Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, згідно з яким директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Він є найвищою посадовою особою в
навчальному закладіі, діє від імені НВК, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається її майном і коштами, укладає договори, видає накази по школі, його вказівки є обов'язковими для її учнів та учителів. 
Директор організовує планування змісту та забезпечення навчально-виховного процесу, несе за нього відповідальність. До його обов'язків належить також піклування про здоров'я, безпеку учнів, про створення умов для позакласної та позашкільної роботи.
Директор  керує роботою своїх заступників, узгоджує спільну діяльність адміністрації
НВК з громадськими організаціями, вчителів та учнів, відповідає за комплектування класів і працевлаштування випускників.
Один з найголовніших напрямів його роботи — добір і розстановка педагогічних кадрів. У сфері його компетенції організація роботи ради, педагогічної ради, батьківського комітету, батьківського всеобучу, загальне керівництво методичною роботою, навчально-виховним процесом, координація позакласної роботи вчителів. Директор несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, забезпечення гігієни праці учнів і вчителів.
Заступник директора з навчально-виховної роботи. Організовує і контролює процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і поведінку. Контролює виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів. Здійснює керівництво методичною роботою з учителями , складає і контролює розклад уроків, графіки  занять, контрольних, проведення лабораторних робіт, навчальних екскурсій. Відповідає за звітність із питань навчально-виховного процесу, організовує методичну роботу  методичних об'єднань, діяльність шкіл передового досвіду кращих педагогів. Контролює роботу шкільної бібліотеки.
Заступник директора з виховної роботи. Організовує позакласну виховну роботу і дозвілля учнів, надає необхідну допомогу класним керівникам, вихователям та іншим працівникам, які залучаються до виховної роботи з учнями. В його обов'язки входить організація і координація шкільної художньої самодіяльності, туризму та краєзнавчої роботи, підготовка і проведення традиційних шкільних та державних свят, організація чергування класів по школі. Він підтримує зв'язок з інспекцією у справах неповнолітніх, відповідає за діяльність клубу вихідного дня, консультує батьків, шефів, платних та громадських керівників гуртків щодо організації праці з дітьми.
З
авгосп відповідає за збереження шкільних приміщень і майна, за матеріальне забезпечення навчального процесу, санітарний стан школи, протипожежну охорону, правильну організацію роботи обслуговуючого персоналу.

                                Органи громадського самоврядування

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування учнів (учнівський комітет школи (класу), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет школи (класу), повноваження яких визначає статут школи. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.
Учнівський комітет школи (класу). Він є найавторитетнішим органом учнівського самоврядування, склад якого обирають на учнівських зборах школи (класу). Його діяльність є свідченням реалізації права учнів на участь в управлінні школою, захист своїх прав.
Профспілковий комітет. Відповідно до законодавства персонал школи (педагогічний, адміністративно-господарський, медичний, навчально-допоміжний, обслуговуючий) має право вільно об'єднуватись у профспілки. Адміністрація школи погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж за три місяці).
Методична рада. Є колегіальним органом педагогічних працівників, обов'язок якого — сприяти розвитку та удосконаленню методики навчально-виховного процесу, професійної майстерності і творчого зростання вчителів і вихователів. Вона аналізує та обирає найоптимальніші варіанти змісту освіти (навчальних планів, програм, підручників), форм і методів навчально-виховного процесу, способів їх реалізації, організовує роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників, вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду.
Батьківський комітет школи (класу). Є органом батьківського самоврядування, склад якого обирають на батьківських зборах. Метою його діяльності є сприяння виконанню статутних завдань
НВК, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів та надання допомоги сім'ї у вихованні й навчанні дітей. Комітет діє згідно з тимчасовим положенням, його рішення, які мають рекомендаційний характер, обов'язково розглядає адміністрація НВК. Батьківський комітет зобов'язаний дотримуватися статуту НВК, виконувати рішення, розпорядження адміністрації щодо організації навчально-виховного процесу, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя.
Свої зусилля здебільшого він спрямовує на розвиток матеріально-технічної бази, фінансове забезпечення
НВК,сприяння роботі учнівських об'єднань за інтересами.


Copyright MyCorp © 2021