Середа, 14.04.2021, 07:24
Вітаю Вас Гість | RSS

Писарівський НВК "ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"

Афоризми
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 99
Форма входу

Колективний договір

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Сторонами цього колективного договору є адміністрація, в особі директора  Воронюк Л Є та профспілковий комітет, в особі голови Бєлінської Г.В., який представляє інтереси працівників Писарівського НВК «ЗШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  Кодимської районної ради Одеської області.
  2. Колективний договір укладено згідно з чинним законодавством, Генеральною, галузевою і регіональними угодами і є правовим актом, регулюючим виробничі, трудові, соціально-економічні відносини між адміністрацією і робітниками на засаді взаємного узгодження інтересів сторін.
  3. Цей колективний договір укладається на 2017 – 2022 роки, набуває чинності з дня його підписання і діє до прийняття нового.
  4. Положення цього колективного договору діють безпосередньо, є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками, профспілковим комітетом і поширюється на всіх працівників.
  5. Адміністрація після підписання сторонами надає колективний договір для реєстрації в районну державну адміністрацію, а після реєстрації доводить до відома всіх працівників.
  6. Адміністрація видає наказ або розпорядження по виконанню зобов’язань, положень колдоговору із зазначенням відповідальних осіб, строків виконання, заходів впливу до винних за порушення, невиконання положень колдоговору.

 1.7  Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в            

         обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства,

        Генеральної, галузевої , регіональної угод, з питань, що є предметом

        колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після   

        проведення переговорів (консультацій ) та досягнення  згоди і

       набувають чинності після схвалення загальними зборами

      (конференцією)  працівників .

1.8  Пропозиції кожної з сторін щодо внесення змін і доповнень до

       колективного договору  розглядаються  спільно, відповідні рішення

       приймаються у 7 денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

  1.   Жодна із сторін , що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання .
  1. Умови колдоговору які погіршують  порівняно з діючим законодавством та угодами становище працівників є недійсними.
  2.     Контроль за виконанням колдоговору здійснюється сторонами, які його підписали.

Якщо роботодавець або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колдоговору, профспілки які уклали договір, мають право направляти роботодавцю або уповноваженому ним органу ( особі) подання про усунення цих порушень, які розглядалися протягом тижня. На випадок відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії посадових осіб до суду.

  1. Сторони звітують перед трудовим колективом про виконання колдоговору за півріччя і за рік.
  2. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за 2 місяці до закінчення терміну дії цього колективного договору.
  3. За невиконання положень колективного договору особи винної сторони несуть відповідальність згідно ст. 17 – 20 Закону України «Про колективні договори і угоди».
  4. Колективні трудові спори розглядаються в порядку, передбаченому Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

 1. ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

                 

Адміністрація  зобов’язується :

  1. Сприяти розвитку зміцненню матеріально-технічної бази Писарівського  НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» , створення оптимальних  умов для організації навчально-виховного процесу.
  2. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.
  3. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників  згідно штатного розпису (Додаток 10) та лише у випадках забезпечення повної продуктивної  зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП   України.
  4. Забезпечити протягом одного року  реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації ( ст. 42 – 1 КЗпП України ).
  5. Не застосовувати контрактну форму трудового договору,  крім випадків , коли сам працівник виявив  бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансової бази.
  6. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному  зростанню .
  7. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором  розяснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.
  8. Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних працівників даної установи, лише за умови  забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше 18 годин на ставку.
  9. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.
  10.  Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скорочення обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року .
  11.  У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір ( в тому числі строковий ), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги ( ст.7 Закону України “ Про охорону праці “ )
  12.  Протягом  2/ х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників .
  13.  Запровадження, зміну та перегляд норм проводити за погодженням з профспілковим комітетом .
  14.  Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
  15.  Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження.
  16.  Сприяти своєчасному забезпеченню підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  17.  Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. Попередній розподіл  навчального навантаження на наступний навчальний рік  проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.

      Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними  нормами.  Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки встановлювати  лише за письмовою згодою працівника. Передавати уроки мистецтва, музики та співів, фізкультури в початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів.

  1.   Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій .
  2.   Режим роботи, графіки роботи затверджувати за погодженням з   профспілковим комітетом.
  3. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи для жінок, що мають двох і більше дітей віком до шести років, для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
  4.  Вільний від навчальних занять день методичної роботи надавати керівникам методобєднань і вчителям, що мають навантаження в об’ємі  менше 18 годин. Іншим працівникам в т.ч. похилого віку, виходячи із умов.
  5.  Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків ( за винятком випадків, передбачених чинним законодавством ).
  6.  Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток лише з дозволу профкому, з  оплатою її у відповідному розмірі.
  7.  У разі запровадження чергування  в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом, графіки, порядок і розміри компенсацій .
  8.  Залучати на роботу окремих працівників у вихідні ( неробочі ) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
  9.  Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням  з профспілковим комітетом не пізніше 1квітня поточного року.
  10.  Повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України  “ Про відпустки “ ) педагогам – 56 календарних днів; техпрацівникам  - 24 календарні дні; бібліотекарю – 24 календарні дні; вихователю ДНЗ – 42 календарні дні; кухарю – 28 календарних днів; медпрацівнику – 28 календарних днів; завгоспу – 28 календарних днів. (Додаток 7)
  11.  У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період ( п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України “ Про відпустки “ .
  12.  За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки ( при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні ).
  13.  Надавати відпустку (або її частину) керівним  та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування ( постанова Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року  № 346 ).
  14.  Надавати особам, які працюють  на умовах неповного робочого часу , в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості .
  15. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину–інваліда ,одиноким матерям надається  додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування вихідних та святкових днів. Відпустка такої  ж тривалості надається жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі) , особам , які взяли під опіку дітей.(Додаток 6)
  16.  Надавати працівникам з ненормованим робочим днем додаткову відпустку із тривалістю до 7 календарних днів (ст.8 Закону України «Про відпустки».) ( Додаток 9).
  17.  Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках , передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України “ Про відпустки “)
  18. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
  19.  Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення конфліктів, забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
  20. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

                             Профком зобов’язується:

  1.  Роз`яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права та обов’язки.             
  2.  Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку .(Додаток 8)
  3.  Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введення в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організація, нормування праці, розподілення навчального навантаження .
  4.  Активно і в повній мірі реалізувати права, надані йому відповідно до типового Положення про атестацію педагогічних працівників України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10. 2010  №930).
  5.  Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

 

                     3.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

                                        

                                    Адміністрація зобов’язується  :

  1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацією, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або  штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
  2. Надати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою  праці  пропорційно відпрацьованому часу  (за фактично виконану роботу) без будь - яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором .
  3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.
  4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10 % від загальної чисельності працюючих)  розробити та реалізувати узгоджену з профкомом (трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається звільнити .
  5. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп (підгруп), робочих місць . У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року .
  6.  При виникненні необхідності звільнення працівників на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України :
 • попереджувати працівників не пізніше ніж за 2 місяці (ч.1ст.49-2 КЗпП України);
 • повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про звільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скорочення чисельності або штату працівників;
 • звільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д ;
 • направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереження середнього заробітку на весь період навчання.
  1.  Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення, вільний час (8 годин на тиждень ) в межах робочого часу для пошуку нової роботи (п. 3. 5. 3. Галузевої угоди ).
  2. При зміні власника комунального закладу Писарівський  НВК «ЗШ І – ІІІ ст. – ДНЗ» , а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

                  Профспілковий комітет зобов’язується :                

  1.  Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту звільнених працівників.
  2. Забезпечувати  захист звільнених працівників з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам  переважного права залишення  на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, які мають дітей  віком до трьох років (до шести років – частина друга ст. 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини інваліда ( ст. 184 КЗпП України).

                                Сторони домовились,

що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також особам передпенсійного віку .

 

                   4.  ОПЛАТА ПРАЦІ

             Адміністрація зобов’язується  :

 4.1. Оплату праці працівників здійснювати в першочерговому порядку

                    згідно з діючим законодавством, галузевою (регіональною)

                    угодою між адміністрацією і цим колективним договором.

  1. Установити мінімальну тарифну ставку робітника І розряду (ставку заробітної плати, посадовий оклад) у розмірі не менше, як визначено Генеральною, галузевою угодами, не нижче установленого законом розміру за виконану норму праці.
  2.  Здійснювати оплату праці штатного розкладу на підставі тарифної сітки, тарифних ставок, схеми посадових окладів керівників, фахівців.
  3.  Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановленні в колективному договорі умови оплати праці.
  4.  Забезпечити гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочуваних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
  5.  Здійснювати доплату за виконання окремих видів педагогічної діяльності згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2005 року № 118. (Додаток 4)
  6.  Здійснювати доплату бібліотекарю згідно з постановою КМ №8 від 22.01.05р (Додаток 5).
  7. Здійснювати преміювання працівників згідно з Положенням про преміювання (Додаток 1, 2) .
  8. Виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавки за вислугу років згідно з порядком , встановленим у цьому колективному договорі (Додаток 3).
  9. Виплату заробітної плати проводити два рази в місяць в строки: до 16 числа поточного місяця та до 1 числа наступного місяця.
  10. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).
  11. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження  медичного огляду  (ст. 10 Закону України “Про охорону праці “ ) .
  12. Проводити індексацію грошових виплат працівників згідно з індексом росту цін на споживчі товари та послуги.
  13. Розрахунки зі звільненими працівниками проводити в день звільнення (ст. 116 КЗпПУ).
  14. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за три дні до початку відпустки (ст. 21 Закону України «Про відпустки»).
  15. Працівникам, які працюють в нічний час, здійснювати доплату в розмірі від 20% до 40 % від посадового окладу  (ст. 108 КЗпПУ).
  16. Щомісячно здійснювати контроль за своєчасністю виплати заробітної плати та забезпечувати погашення заборгованості із заробітної плати згідно із розробленим графіком, в разі її виникнення.
  17. При порушенні термінів виплати заробітної плати проводити компенсацію згідно із Законом України від 19 жовтня 2000 року «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат».

                     

 


Copyright MyCorp © 2021