Середа, 14.04.2021, 06:50
Вітаю Вас Гість | RSS

Писарівський НВК "ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"

Афоризми
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 99
Форма входу

Статут

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Писарівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кодимської районної ради  Одеської області (надалі - НВК) створений відповідно до Господарського кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”.

 

1.2. НВК заснований на майні, що належить на праві спільної власності територіальним громадам  сіл, селища, міста району, інтереси яких представляє Кодимська районна рада (далі – Власник) в межах повноважень, визначених законодавством України.

 

1.3. Комунальний заклад «Писарівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кодимської районної ради  Одеської області є  правонаступником  комунального закладу Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» села ПисарівкаКодимського району Одеської області.

 

    1.4. Постійний контроль за виконанням статутних завдань НВК здійснює Кодимська районна державна адміністрація - Наймач  в особі уповноваженого органу - відділу освіти,   молоді та спорту, який є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності  НВК.

 

    1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна НВК здійснюють  відділ освіти, молоді та спорту Кодимської райдержадміністрації, відділ районної ради  з фінансово-економічних, загальних та майнових питань (далі – уповноважений орган Власника).

 

    1.6. Повне найменування : Комунальний заклад «Писарівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кодимської районної ради  Одеської області. Скорочене : Писарівський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» .

 

    1. 7. Місце знаходження НВК:  66031, Україна,  Одеська область, Кодимський район, село Писарівка, провулок Шкільний, 1.  Телефон (04867) 2-32-33.

 

    1. 8. НВК є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно на праві оперативного управління, укладає від свого імені угоди, які у випадках, зазначених нижче, повинні бути узгоджені з  відділом освіти, молоді та спорту та головою районної ради, набуває майнові та особисті немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у  господарському та третейському судах.

 

    1. 9. У своїй діяльності НВК керується чинним законодавством, наказами Міністерства освіти і наукиУкраїни, Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад, та про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом та іншими нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами  Департаменту освіти і науки  Одеської облдержадміністрації,  рішеннями районної державної адміністрації, районної ради, наказами відділу освіти, молоді та спортурайдержадмінстрації .

 

  1. 10. НВК є неприбутковим та фінансується з районного бюджету.

 

1.11. НВК має круглу печатку зі своїм найменуванням, а також бланки організаційно-розпорядчої документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи.

 

1.12. НВК не має в своєму складі інших юридичних осіб.

 

1.13. Відносини НВК з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

 

1.14. НВК має право (за погодженням з Власником та (або) відповідно до рішень Власника) вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

1.15. У НВК визначена українська мова навчання.

 

1.16. Ведення бухгалтерського обліку закладу, його фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічне оснащення здійснюється комунальною установою «Кодимський районний центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти».

 

  1. Мета створення та предмет діяльності НВК

 

 2.1. НВК створений з метою реалізації державної політики в галузі дошкільної, початкової шкільної, базової та повноїзагальної середньої  освіти.

 

2. 2. Основним завданням НВК є:

- забезпечення реалізації права громадян на освіту;

- виховання в дітей дошкільного віку та учнів поваги до Конституції України, державних

символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності

перед законом за свої дії;

- підготовка до здобуття загальної середньої освіти, забезпечення наступності навчально-

виховного процесу;

- формування громадянської позиції, готовності до трудової діяльності;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і

 форм навчання та виховання;

- створення умов та здобуття дошкільної та загальної середньої освіти на рівні Державних

стандартів дошкільної та середньої освіти;

- створення умов для творчої атмосфери, постійного самоаналізу діяльності;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості творчого мислення,

 потреби і вміння самовдосконалюватись;

- створення умов для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості,

 природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку;

- створення умов для володіння системою наукових знань про природу, людину і

 суспільство;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як

 найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу

 життя;

- зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців, учнів.

 

2. 3. НВК може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної статутної діяльності.

     На базі НВК  організовується літній відпочинок дітей шкільного віку.

2. 4. НВК може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством. Калькуляції та зразки договорів (контрактів) на такі послуги повинні бути узгодженими з відділом освіти, молоді та спорту та головою районної ради.

 

2. 5. НВК формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань, узгоджених  відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

 

 2. 6. НВК має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

- обирати програму дошкільної освіти з варіантних, затверджених МОН   України;

- визначати варіативну частину навчального плану, розробляти і впроваджувати власні

 програми навчальної та науково - методичної роботи з урахуванням Державних

 стандартів загальної середньої освіти;                                                                                                                                              

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-

дослідними інститутами та центрами, проводити науково-дослідницьку роботу;                                                                                                                                        

 - організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування

 педагогічних кадрів;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних

 і фізичних осіб;

- спрямовувати позабюджетні кошти на будівництво, ремонт або благоустрій закладу

 освіти;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі

 договорів підряду чи господарським способом після узгодження з відділом освіти, 

   молоді та спорту райдержадміністрації та Власником.

- мережа класів у НВК формується на підставі нормативів наповнюваності, відповідно до

 кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних вимог до здійснення навчально-

виховного процесу.

 

  1. Організація навчально-виховного процесу

 

3.1. НВК планує свою роботу самостійно. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є Робочий навчальний план, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і наукиУкраїниТипових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини.

    Навчальний план затверджується відділом освіти,молоді та спорту Кодимської райдержадміністрації. У вигляді додатків до нього подається:

  • розклад уроків;
  • річний план  роботи закладу.

 

    3. 2. НВК працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичною літературою, дидактичними матеріалами, педагогічними технологіями, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні Державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти й реалізує навчально-виховні завдання на кожному етапі навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 

  1. 3. Базовий навчальний план визначає структуру та зміст дошкільної та загальної освіти через інваріантну та варіативну складові, які встановлюють граничнодопустиме навчальне навантаження вихованців і учнів та загальнорічну кількість навчальних годин.

 

    3. 4. НВК здійснює навчально-виховний процес за груповою формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, екстернату відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 

   3.5.Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

 

   3.6. Мережа груп та класів закладу формується на підставі  нормативів їх наповнюваності, відповідно до кількості поданих заяв громадян та наявності санітарно -    гігієнічних умов не більше ніж 30 учнів та від 15 до 20 вихованців. 

 

    3.7. Зарахування вихованців та учнів до НВК проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копія),  при наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). До дитячого садка зараховуються діти віком від 3 до 6 років. До першого класу зараховуються діти у віці від 6 років.

           

   3.8. Для учнів 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Порядок комплектування груп продовженого дня, їх наповнюваність визначається на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти.

 

   3. 9. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у НВК становить 11  років. Навчальний рік у дошкільному відділі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня по 31 серпня. Навчальний рік у НВК розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення закладу освіти для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у початковій школі та 190 робочих днів у основній та старшій  школі. Структура навчального року та режим роботи визначається навчальним закладом у межах часу, передбаченого Робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту. Навчально-виховний процес  здійснюється за різними формами: бесід, ігор, екскурсій, практичних занять, у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій. Поділ учнів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

 

   3. 10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів. Вихованці дошкільного закладу за бажанням батьків теж можуть мати канікули.

 

   3. 11. Тривалість уроків у першому класі школи становить 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин. Тривалість занять у дитячому садку 20-30 хвилин.

 

   3. 12. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хвилин, та великої перерви після третього уроку – 15 хвилин.

 

   3. 13. Розклад занять складається відповідно до Робочого навчального плану з дотриманням  педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором НВК.

 

   3. 14. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, в закладі освіти проводяться додаткові заняття з окремих предметів з метою поглиблення знань учнів, факультативи.

 

   3. 15. У НВК здійснюється тематичний облік навчальних досягнень учнів. Система оцінювання навчальної практики праці учнів є стимулюючою. У першому класі додається словесна  характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах обов'язково доповнюється оцінками згідно з критеріями, затвердженими Міністерством освіти і науки,   України.

 

   3. 16. Порядок переведення учнів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Навчання у 9-х та 11-х класах завершується обов'язковою атестацією, за результатами якої видається документ про освіту державного зразка.

   Порядок, розмір плати за утримання дитини дошкільного віку у НВК визначається  відділом освіти, молоді та спорту за погодженням з Власником.

           

   3. 17. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров’я України.

 

   3.18. За відмінні успіхи в навчанні учні перевідних класів можуть нагороджуватись Похвальними листами, а випускники 11-х класів – Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями: золотою «За особливі успіхи у навчанні» та срібною «За успіхи у навчанні».

   За відмінні успіхи у навчанні випускники навчального закладу ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

   Порядок нагородження встановлює Міністерство освіти і науки України.

 

3.19. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв,                                   грамот здійснюється Міністерством освіти і науки, Департаментом освіти і науки Одеської облдержадміністрації, відділом освіти, молоді та спорту Кодимської  райдержадміністрації.

 

  1. Майно НВК

4. 1. Майно НВК належить на праві спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району. Воно закріплене за НВК  на праві оперативного управління.

 

   4. 2 . Майно НВК складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на його самостійному балансі. Усе майно, надане Власником НВК  як при створенні, так і в процесі подальшої роботи НВК, є внеском Власника до його статутного фонду.

 

   4. 3. Майно, яке придбав чи отримав НВК внаслідок власної господарської діяльності, належить на праві спільної власності територіальних громад району.

 

   4. 4. Майно НВК не може бути передано в оренду, безоплатне користування, заставу,  не може бути проданим, переданим або відчуженим  без згоди  відділу освіти,   молоді та спорту райдержадміністрації  та без погодження з головою районної ради. Списання майна НВК проводиться також лише за згодою відділу освіти,  молоді та спорту та за погодженням з Власником.                                                                            

 

5. Управління НВК

5. 1.  Винятковою  компетенцією Власника є:

    -  прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК;

    -   внесення змін (доповнень) до Статуту НВК ;

   -  визначення основних напрямків діяльності НВК за погодженням з відділом освіти, 

 молоді та спорту райдержадміністрації;

 -  забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти на

 відповідній території;

 -  створення умов для  одержання громадянами повної загальної середньої освіти;

 -  забезпечення соціального захисту педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть

 участь у навчально-виховному процесі, учнів ( вихованців);

 -  здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України

 „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про освіту” та Положень про них.

 

5. 2. НВК визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за узгодженням з  відділом освіти,  молоді та спорту.  Відділ освіти, молоді та спорту контролює достовірність проведення щорічних інвентаризацій майна НВК шляхом обов’язкового включення до складу її інвентаризаційної комісії власного фахівця (фахівців), погоджує матеріали інвентаризації та кошториси доходів та видатків НВК.                                                                                                                                                                                                                     

 

   5.2.1. Керівництво поточною діяльністю закладу здійснює керівник, призначений на контрактній основі відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за погодженням  з  Наймачем (райдержадміністрацією) та власником (районною  радою).

       Директор може бути звільнений з посади раніше  закінчення терміну дії контракту з підстав, визначених контрактом та (або) чинним законодавством за погодженням з Власником .

 

   5. 2. 2. Директор несе  відповідальність за забезпечення діяльності НВК відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством.

 

   5. 2. 3. Директор, крім випадків, визначених Статутом, діє без доручення від імені і в інтересах НВК на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, у державних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди, направлені на виконання покладених на НВК завдань та функцій, контролює їх виконання.

 

   5. 2. 4. Директор в межах узгоджених з відділом освіти,  молоді та спорту, планових завдань та кошторисів самостійно вирішує питання господарської та фінансової діяльності НВК за винятком тих питань, що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Власника чи уповноваженого ним органу або потребують відповідного узгодження.

 

 5. 2. 5. Директор за згодою відділу освіти, молоді та спорту та обов’язковим погодженням з головою районної ради вирішує питання застави, оренди, суборенди, безоплатного користування, списання, внесення до статутного фонду інших юридичних осіб, передачі або відчуження та інших підставах майна НВК або окремих прав на нього та відповідно до законодавства вчиняє вищезазначені дії.

 5. 2. 6. НВК за узгодженням з відділом освіти, молоді та спорту  визначає власну структуру та встановлює штатний розклад відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 5. 3.  На вимогу органу Управління або уповноваженого органу Власника НВК у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 

5. 4. Директор НВК має бути тільки громадянином України, який має вищу педагогічну освіту  на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, який успішно пройшов атестацію керівних кадрів у порядку, встановленому Міністерством освіти і наукиУкраїни.

 

 5. 5. Директор НВК є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління НВК.

 

 5. 6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб НВК. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.                                                                                                                       

 

 5. 7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи НВК;

-  переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний

 рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;

-  підвищення кваліфікації вчителів, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у

 навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-  морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК.

 

 

  5. 8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у НВК є конференція учасників навчально-виховного процесу, яка скликається один раз на рік.                                                                                              

 

 5. 9. На конференції заслуховують звіт директора про здійснення керівництва НВК, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності.

 

5. 10. У період між конференціями діє Рада НВК, діяльність якої регулюється цим Статутом. До складу Ради НВК обирається 11 чоловік – представників від педагогічного колективу, учнів школи І-ІІІ ступенів, батьків і громадськості. Рада НВК організовує виконання рішень конференції, затверджує режим роботи школи, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоддю, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, зміцнення матеріально-технічної бази, розподілу фонду загального обов’язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

 

   5. 11. За рішенням Ради можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні комісії тощо відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

   Члени піклувальної ради НВК обираються на конференції. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу.

 

  1. Трудовий колектив та учасники навчально-виховного процесу

 

6. 1. Трудовий колектив НВК становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі посадових інструкцій, що регулюють трудові відносини працівника з НВК згідно з чинним законодавством України.

 

   6. 2. Трудові відносини з найнятими робітниками, зокрема питання робочого часу та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та компенсацій, регулюються трудовими договорами, колективним договором, посадовими інструкціями та законодавством України в межах затверджених кошторисів.

 

   6. 3. НВК в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

 

   6. 4. Учасниками навчально-виховного процесу закладу освіти є:

- учні;

- вихованці дитячого садка;

- педагогічні працівники;                                                                                                                               

- інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

- батьки (особи, які їх замінюють);

- представники підприємств, установ, кооперативів, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

 

   6. 5. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», «Положенням про дошкільний заклад», іншими актами законодавства України, даним Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку.

 

   6. 6. Учні та вихованці мають гарантоване державою право на:

- доступність і безплатність дошкільної та  загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, предметів, варіативної частини навчального плану, факультативів, позакласних занять;

- переатестацію з навчальних предметів;                                                           

- безпечні нешкідливі умови навчання та праці;

- користуватись навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- участь в органах громадського самоврядування закладу;

- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного та фізичного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права, принижують честь та гідність.

 

   6. 7. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі не меншому ніж визначений державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватись моральних, етичних норм законодавства;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

 

  6. 8. Учні НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної  праці відповідно до даного Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

 

   6. 9. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, професійна підготовка, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

 

   6. 10. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- засоби навчальної роботи;

- самостійне обрання форм, методів, нешкідливих для здоров'я учнів;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів учнівського самоврядування НВК;                                                                                                                                  

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, отримання пенсій, у тому числі за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

 

   6. 11. Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватись правил і режиму внутрішньо-трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів, (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;                                                                                                                                                     

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- брати участь в роботі педаго


Copyright MyCorp © 2021